Privacyverklaring

Via de actiepagina Puzzelprijzen.nl, worden persoonsgegevens verwerkt. Puzzelprijzen.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In sommige gevallen zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking, in andere gevallen verwerken wij gegevens in opdracht van andere partijen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 27 mei 2021.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • De door u verstrekte gegevens aan Puzzelprijzen.nl zijn noodzakelijk om de actie uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt Puzzelprijzen.nl de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. Puzzelprijzen.nl moet uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien u een prijswinnaar bent. 
 • Puzzelprijzen.nl kan (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’)

Gebruik van persoonsgegevens

 • Door deel te nemen aan de actiepagina van Puzzelprijzen.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

 • Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer en postcode) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren, neem dan contact op via info@puzzelprijzen.nl, zodat deze informatie kan worden verwijderd.
 • Contractueel is vastgelegd dat deze derden het bestand eenmalig mag benaderen en daarbij de regelgeving in acht neemt. (ontdubbelt met Postfilter DM en het Nationaal Overledenen Register). Puzzelprijzen.nl controleert of deze voorwaarden worden nageleefd.
 • Gebruik e-mail adres.

Alleen als u ons daarvoor rechtsgeldige toestemming hebt gegeven, kan Puzzelprijzen.nl u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Puzzelprijzen.nl.

Gegevensverstrekking aan derden

 • Verstrekking ten behoeve van uitvoering overeenkomst: Puzzelprijzen.nl schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Gebruik van bijzondere persoonsgegevens

 • De actiepagina Puzzelprijzen.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over deelnemers jonger dan 16 jaar. Puzzelprijzen.nl kan echter niet controleren of een deelnemer 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat Puzzelprijzen.nl zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@puzzelprijzen.nl, zodat deze informatie kan worden verwijderd. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Puzzelprijzen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:                 Bewaartermijn              Reden:

Naam en geslacht*                   tot afmelding                Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers

Adres en woonplaats*               tot afmelding                Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers

Geboortedatum                        tot afmelding                Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers

Email, IP-adres en browser       tot afmelding                Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers

Datum van deelname                tot afmelding                Informeren en verwerken tbv opdrachtgevers

Wijzing privacyverklaring

Puzzelprijzen.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring De meest recente privacyverklaring wordt aan de actiepagina toegevoegd. Wij adviseren u dan ook deze pagina te raadplegen.

Beveiliging

Puzzelprijzen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puzzelprijzen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op via het contactformulier op de website Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons